Zápis do prvních ročníků na ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2 se koná ve dnech

  • pátek  5. 4. 2019 v 13.00-17.00 hodin
  • sobota  6. 4. 2019 v 9.00-11.00 hodin

Plánujeme otevřít dvě až tři první třídy, podle počtu přihlášených dětí. 

Prosíme, k zápisu doneste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněnou žádost k přijetí nebo žádost o odklad, případně doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce.

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2018/2019.

Žádosti o odklad školní docházky podá zákonný zástupce dítěte písemně v době zápisu. K žádosti doloží doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ředitel následně rozhodne o udělení odkladu povinné školní docházky podle § 36 odst. 4 školského zákona.