ŠD je určena pro žáky 1. – 5. tříd, zabezpečuje odpočinek, rekreaci a zájmové činnosti.

Dále nabízí zajímavé využití volného času v době před vyučováním, odpoledne po vyučování, neplní pouze funkci sociální.

Děti využívají v odděleních hrací koutky vybavené nábytkem a hračkami, herny se snaží přiblížit domácímu prostředí – jsou bohatě vybavené hrami, stavebnicemi, sportovními potřebami, pomůckami na výtvarnou a pracovní činnost.

V odpoledním zaměstnání je dbáno na pravidelné zařazování všech složek výchovy úměrně k věku dětí a jejich schopnostem.

Při příznivém počasí využíváme každou volnou chvíli k pobytu dětí venku a v přírodě.

Při sportovní činnosti využíváme sportovní areál hřišť a tělocvičnu.

Pro děti připravujeme nejrůznější sportovní, přírodovědné, zábavné a vědomostní soutěže, k oblíbeným aktivitám dětí patří také výtvarné, pracovní a hudební činnosti.

Pravidelně pořádáme celodružinové akce a navštěvujeme knihovny J. Mahena, výstavy.

Vychovatelky plánují zájmové činnosti dle individuálních potřeb žáků, přizpůsobují je momentálním potřebám dětí, respektují aktuální situaci ve družině a přihlížejí k ročnímu období.