Pokyny pro strávníky MŠ

 

Cena stravování ve školním roce 2023/2024: – od 1. 1. 2023

skupina (děti 3 – 6 leté) celodenní stravné 51,- Kč

skupina (děti 7 – 10 leté) celodenní stravné 55,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, tedy od 1.9.2023 do 31.8.2024, ve kterém dosahují věku podle výše uvedených bodů – školský zákon

 

Pokyny pro strávníky MŠ Chalabalova 2 a Libušina třída 15 pro školní rok 2023/2024

Děti, které nastupují první rok do MŠ, je nutné ke stravování přihlásit v kanceláři školní jídelny, podepsat přihlášku ke stravování a dohodnout způsob placení stravného. Přihláška ke stažení

Jakékoliv změny ve způsobu plateb, při nepřítomnosti delší jak 3týdny nebo ukončení docházky pište na email: iricankova@chalabalova.cz

 

Možnosti plateb:

  1. trvalým příkazem z účtu na účet školy 37239621/0100– do školní jídelny je převáděna každý měsíc pevná částka. Vzniklé přeplatky se vrací zpět na účet 1x ročně a to po ukončení prázdninového režimu MŠ. Pokud budete požadovat další vyúčtování, zažádejte na email vedoucí ŠJ: iricankova@chalabalova.cz
  2. složenkou – je strávník přihlášen až po připsání předepsané částky na účet školy 37239621/0100 nebo po předložení dokladu o platbě.
  3. hotově – pouze ve výjimečných případech – v kanceláři vedoucí ŠJ

 

Strava na každý měsíc se hradí předem – nejpozději k 25.dni předcházejícího měsíce

Dle Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění §35 odst.1 d.)

Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí  úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady, může ředitel mateřské školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

 

 

 

Odhlašování a přihlašování strávníků

Strava se odhlašuje na www.strava.cz (rodiče obdrží od vedoucí ŠJ přihlašovací údaje), emailem omluvstravu@chalabalova.cz , telefonicky 547 422 645 a mobil 736142918 nebo osobně v kanceláři vedoucí ŠJ ZŠ (u jídelny ZŠ)

  • minimálně jeden den předem do 13:30 hod. – v pondělí do 7:00 hod.

(pokud chcete odhlásit stravu o víkendu nebo v pondělí do 7:00 hod., nejlépe na email)

Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

Pokud se vám deaktivoval přístup na portál www.strava.cz. pro jeho opětovnou aktivaci pište na email: iricankova@chalabalova.cznebo omluvstravu@chalabalova.cz. Přihlašovací údaje zůstávají stejné, heslo je tvořeno posledním čtyřčíslím variabilního symbolu.

Nahlaste případnou změnu účtu, ze kterého stravné platíte, předejdete tak komplikacím v případě vracení přeplatku.

Nahlaste případnou změnu kontaktního mailu, aby jste dostávali hromadné informace

z jídelny

 

Odběr stravy při nemoci dítěte je možný pouze 1. den onemocnění.

Obědy se vydávají do vlastních nádob – ne skleněných ani znečištěných.

MŠ Chalabalova 2           11,30 – 11,45 hod.

MŠ Libušina třída 15      11,15 – 11,30 hod.

Pokud nebude strava odhlášena, nejedná se již o školní stravování a od druhého dne nepřítomnosti bude ŠJ strávníkovi účtovat tzv. nedotovanou částku (§122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.)

 

Dietní stravování a stravování alergiků

Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Pouze na základě lékařského potvrzení je umožněno nosit si vlastní stravu do MŠ. Zákonný zástupce dítěte podepíše v kanceláři smlouvu o podávání stravy připravené v rodině dítěte. Strava bude vždy označena jménem dítěte a uložena v chladničce odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni. Za obsah přinášeného jídla zodpovídá zákonný zástupce dítěte.