Vrácení přeplatku za kroužek

Vzhledem k stále platícím opatřením se veškeré kroužky, které škola pořádala, do 30. 6. 2020 konat nebudou. Tímto prosíme rodiče, kteří uhradili poplatek za druhé pololetí, aby si písemně zažádali o vrácení přeplatku za kroužek, které dítě navštěvovalo a odeslali jej na email: mvybralova@chalabalova.cz nebo vhodili do poštovní schránky naší školy.

Tiskopis je k dispozici zde.

V tiskopisu uveďte název kroužku, výši částky, která Vám bude vrácena a také zkontrolujte číslo účtu, kam má být přeplatek vrácen, aby platba nebyla zaslána na neexistující nebo nesprávný účet.

Pohybové hry                   (Hedbávná)         337,50

Taneční kroužek              (Kučerová)           487,50

Keramika                          (Smolíková)         900,00

Španělština                      (Moškvan)            712,50

Logopedie                         (MŠ)                    1050,00

Vážení rodiče, k nástupu Vašich dětí k dobrovolné výuce dne 25. 5. 2020 děti přinesou:

 • Čestné prohlášení
 • Zápisní lístek ŠD (jen pro děti, které budou navštěvovat ŠD)
 • 2 ks roušek a sáček pro jejich uložení
 • Čip/karta na oběd
 • Deníček
 • ČJ, M – učebnice, pracovní sešity, sešity
 • Vybavené pouzdro (nůžky, lepidlo)

Děti se sejdou před budovou školy v daném čase pro jeho skupinu. Zde je bude očekávat učitel (s velkou jmenovkou, aby se děti lépe zorientovaly, ke komu se mají zařadit). Poté společně odejdou přímo do třídy (bez návštěvy šatny). Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Bližší informace k výuce v dalších dnech obdrží děti v pondělí 25. 5.

Na děti se těšíme.

Kolektiv pedagogů ZŠ Chalabalova

Informace pro rodiče

V návaznosti na doporučení MŠMT budeme při závěrečném hodnocení vycházet ze známek prvního pololetí a období do 11. 3. 2020. Vzhledem k tomu, že ne všichni žáci mají k distančnímu vzdělávání stejné podmínky, nebudeme při klasifikaci k období od 12. 3. 2020 přihlížet. V případě nejasností zasílejte dotazy řediteli školy na vmoskvan@chalabalova.cz.
Další informace budeme poskytovat průběžně.

Informace ke vzdělávání žáků prvního stupně od 25. 5.

Žáci, kteří zůstávají doma.

Pokračují v distančním vzdělávání, budou probírat stejné učivo jako žáci, kteří se budou od 25. 5. účastnit dobrovolné výuky ve škole. On-linová setkání s učiteli probíhat nebudou.


Žáci, kteří nastoupí do školy.

Výuka od 25. 5. pro žáky prvního stupně je dobrovolná, není povinná. Účast ve výuce potvrďte emailem třídnímu učiteli nejpozději do 18. 5. do 12:00, dalšího žáka nelze do skupiny po tomto termínu zařadit. Složení skupiny vytvořené k 25. 5. není možné měnit.

Budou pevně dané smíšené skupiny žáků do maximálního počtu 15. Ve skupině mohou být děti z různých tříd. Vyučovat budou pedagogové naší školy, tedy ne všechny děti bude vyučovat jejich třídní učitel.

Skupinky budou mít sraz před školou v různě daných časech, kde si je vyzvedne vyučující, který k nim bude patřit (časy budou upřesněny). V pátek 22. 5. obdržíte e-mailem podrobnější informace.

Skupiny půjdou rovnou do svých tříd, kde si pečlivě umyjí ruce. Žáci budou používat roušku, pokud vyučující nerozhodne jinak. Žáci jsou povinni mít u sebe 2 roušky a sáček na odkládání použité roušky.

Výuka bude probíhat pouze ve třídě, obdobným způsobem jako dosud. Domácí úlohy zadávat nebudeme.

Organizace stravování bude zajištěna podle nařízení MŠMT.

Pravidla pro pobyt v družině

Dle nařízení MŠMT ranní družina otevřena nebude. Odpolední družina bude probíhat ve stejné třídě, ve které probíhala výuka a se stejnými pravidly. Z hygienických důvodů nemohou děti používat hračky a hry ve školní družině (například hry, stavebnice, míče, švihadla…), proto si budou denně nosit: své vlastní pastelky, nůžky, lepidlo, případně hračky, se kterými si budou individuálně hrát. Děti budou mít nachystané omalovánky, individuální tvoření.

V případně pobytu na školním hřišti musí mít děti roušky.

Děti, budou ze školní družiny odcházet v těchto časech:

 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00

Žádáme rodiče, aby obratem e-mailem informovali třídního učitele o čase pravidelných odchodů ze školní družiny. Děkujeme.

Vzdělávání žáků prvního stupně od 25. 5.

Vážení rodiče, milí žáci prvního stupně,

v souladu s nařízením ministra školství bude od 25. 5. umožněna výuka žáků prvního stupně. Vzdělávání bude probíhat denně vždy v čase 8:00 – 11:40, po obědě ve školní jídelně bude navazovat školní družina do 16:00 (dle sdělení MŠMT ranní družina otevřena nebude).

Předem informujeme, že vstup do školy je povolen pouze v roušce a při prvním vstupu žáci odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění: https://www.chalabalova.cz/wp-content/uploads/2020/05/priloha_cestne_prohlaseni.pdf

Další informace k organizaci výuky budou zveřejněny později.

Důležité upozornění: Účast ve výuce potvrďte emailem třídnímu učiteli nejpozději do 18. 5. do 12:00. Dle sdělení MŠMT bude složení skupin neměnné, dalšího žáka nelze do skupiny zařadit po tomto termínu.

Prosíme, informujte třídní učitele do 18. 5., zda se Vaše dítě bude účastnit:

 • dopolední výuky
 • odpolední družiny
 • stravování ve školní jídelně

Předem děkujeme za spolupráci,

vedení ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2

Konzultační hodiny pro žáky 9. ročníku

Vážení rodiče, milí žáci 9. ročníku,

v souladu s nařízením ministra školství budou od 11. 5. umožněny konzultační hodiny pro žáky 9. ročníku, jejichž obsahem je příprava na přijímací zkoušky. Vzdělávání bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek v čase 9:00 – 12:00.

Vstup do školy je povolen pouze v roušce a při prvním vstupu žáci odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění: https://www.chalabalova.cz/wp-content/uploads/2020/05/priloha_cestne_prohlaseni.pdf

Důležité upozornění: Účast ve výuce potvrďte emailem třídnímu učiteli nejpozději do 7. 5. do 12:00. Dle sdělení MŠMT bude složení skupin neměnné, dalšího žáka po tomto termínu nelze do skupiny zařadit.

Vedení ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2